Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

RLKS 2014-2020

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

W ramach głównego celu szczegółowego 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” wspierane będą operacje mające na celu:
 1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
 2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
 3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE),
 4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
 5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
 6. rozwój produktów lokalnych,
 7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
 8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.


Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji źródeł dochodu wyklucza się:
1) świadczenie usług rolniczych,
2) prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,
3) prowadzenia działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy.

O pomoc będą mogły występować:
 • Osoby fizyczne.
 • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.


W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:
a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
- wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

Szczegóły w programie PROW: do strony 235